Uncategorized @bg

ЗА ONCOMPASS™

ОБЩА МОЛЕКУЛЯРНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТИ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

БАЗА ЗА ПОЗНАНИЕ

КОИ ПРОБИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГЕННИ МУТАЦИИ СВЪРЗАНИ С ТУМОРИ?

За тези молекулярни диагностични тестове използваме генетичния материал, ДНК на туморните клетки. В повечето случаи ДНК се извлича от тъканните проби, които вече са взети от тялото на пациента за патологични диагностични тестове. Тези проби се съхраняват в продължение на 20-30 години от отдела по патология на болниците, така че в повечето случаи те са лесно достъпни. Разработили сме молекулярна диагностична технология, така че както тъканните проби фиксирани във формалин, така и цитологичните намазки да са подходящи за тестване. Така обикновено не се налага повторно вземане на проби.

Разбира се, може да се окаже, че пробата от туморната тъкан е унищожена по време на по-ранни тестове или е твърде малко. Освен това може да е необходимо повторно вземане на проби от рецидивиращ или метастазирал тумор, тъй като биологичните свойства на тумора могат да се променят, дори и само в ограничена степен.

Тестваме генетичния материал, извлечен от пробата, за да определим дали в гените има абнормални промени. За да се открият тези генни мутации, малката ДНК проба трябва да бъде обработена, т.е. мултиплицирана. Използваме най-съвременна технология за муплиплициране на ДНК последователности, т.нар. лазерна микродисекция. Методът предполага въвеждане на туморни клетки, вече отбелязани при наблюдение под микроскоп, в реакционна тръба, и използвайки лазерен лъч впоследствие да се тества само ДНК от тумора. Тази технология позволява постигането на най-висока точност в тестването на ДНК от туморни клетки. Друго предимство е, че ДНК, необходима за теста, може да бъде извлечена от наистина малки тъканни проби.

ИНФОРМИРАЙТЕ ДРУГИ

Бъдете социални. Помогнете на познати в борбата с рака като ги информирате за опциите.
ONCOMPASS Gmbh.   |   Privacy Policy